Ishq La-Hasil Ka Khail Nahi (P-2) By Haroon Ur Rasheed

23 January, 2013
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , ,

Ishq La-Hasil Ka Khail Nahi (P-1) By Haroon Ur Rasheed

22 January, 2013
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , ,

Es Say Pehlay Kay Dair Ho Jaye By Haroon Ur Rasheed

16 January, 2013
(1) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , ,

Aqbat Na Andaish By Haroon Ur Rasheed

14 January, 2013
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , ,

Waqt Ka Darya By Haroon Ur Rasheed

12 January, 2013
(1) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , ,

Makafat E Amal By Haroon Ur Rasheed

10 January, 2013
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , ,

Bulbulay By Haroon Ur Rasheed

9 January, 2013
(1) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , ,

Umar Bhar Ki Beqarari Ko Qarar Aahi Gaya By Haroon Ur Rasheed

7 January, 2013
(1) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , ,

Ghulami Say Battar Hai Beyaqini By Haroon Ur Rasheed

4 January, 2013
(1) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , ,

Jamhuriyat Mein Mukhtasar Rasta Nahi Hota By Haroon Ur Rasheed

3 January, 2013
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , ,