Abdulla Tariq Sohail

Hukumat La-Pata Honay Say Darti Hai by Abdullah Tariq Sohail

21 October, 2013
Comments Off on Hukumat La-Pata Honay Say Darti Hai by Abdullah Tariq Sohail   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Hukumat La-Pata Honay Say Darti Hai by Abdullah Tariq Sohail

Hukumat La-Pata Honay Say Darti Hai by Abdullah Tariq Sohail
Categories : Abdulla Tariq Sohail,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , , ,

Darling of The West……by Abdullah Tariq Sohail

14 October, 2013
Comments Off on Darling of The West……by Abdullah Tariq Sohail   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Darling of The West……by Abdullah Tariq Sohail

Darling of The West……by Abdullah Tariq Sohail
Categories : Abdulla Tariq Sohail,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Bhai “Maan” Gaye by Abdullah Tariq Sohail

12 October, 2013
Comments Off on Bhai “Maan” Gaye by Abdullah Tariq Sohail   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Bhai “Maan” Gaye by Abdullah Tariq Sohail

Bhai Maan Gaye by Abdullah Tariq Sohail
Categories : Abdulla Tariq Sohail,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Parday Uthtay Hain by Abdullah Tariq Sohail

11 October, 2013
Comments Off on Parday Uthtay Hain by Abdullah Tariq Sohail   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Parday Uthtay Hain by Abdullah Tariq Sohail

Parday Uthtay Hain by Abdullah Tariq Sohail
Categories : Abdulla Tariq Sohail,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Atomic Taqat Ki Na Taqti by Abdullah Tariq Sohail

4 October, 2013
Comments Off on Atomic Taqat Ki Na Taqti by Abdullah Tariq Sohail   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Atomic Taqat Ki Na Taqti by Abdullah Tariq Sohail

Atomic Taqat Ki Na Taqti by Abdullah Tariq Sohail
Categories : Abdulla Tariq Sohail,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Gum Ho Gai Ya Kisi Kay Saath Nikal Gai by Abdullah Tariq Sohail

3 October, 2013
Comments Off on Gum Ho Gai Ya Kisi Kay Saath Nikal Gai by Abdullah Tariq Sohail   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Gum Ho Gai Ya Kisi Kay Saath Nikal Gai by Abdullah Tariq Sohail

Gum Ho Gai Ya Kisi Kay Saath Nikal Gai by Abdullah Tariq Sohail
Categories : Abdulla Tariq Sohail,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Halchal Yahan Bhi Machi by Abdullah Tariq Sohail

30 September, 2013
Comments Off on Halchal Yahan Bhi Machi by Abdullah Tariq Sohail   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Halchal Yahan Bhi Machi by Abdullah Tariq Sohail

Halchal Yahan Bhi Machi by Abdullah Tariq Sohail
Categories : Abdulla Tariq Sohail,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Yahudiyon Ka Qabza….Ek Aur Nishani Poori Ho Gai by Abdullah Tariq Sohail

23 September, 2013
Comments Off on Yahudiyon Ka Qabza….Ek Aur Nishani Poori Ho Gai by Abdullah Tariq Sohail   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Yahudiyon Ka Qabza….Ek Aur Nishani Poori Ho Gai by Abdullah Tariq Sohail

Yahudiyon Ka Qabza….Ek Aur Nishani Poori Ho Gai by Abdullah Tariq Sohail
Categories : Abdulla Tariq Sohail,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Inti Kaam By Abdullah Tariq Sohail

20 May, 2013
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Abdulla Tariq Sohail,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Khush Naseeb Raja By Abdullah Tariq Sohail

17 April, 2013
(2) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Abdulla Tariq Sohail,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,